Založenie vos

Verejná obchodná spoločnosť patrí medzi obchodné spoločnosti, čo sú vlastne právnické osoby, najčastejšie založené za účelom spoločného podnikania, ktoré sa delia na tieto formy:

  1. Osobné – kam zaraďujeme Verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť
  2. Kapitálové – kam radíme Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Zakladateľom obchodných spoločností môže byť buď fyzická osoba alebo právnická osoba, prípadne právnické osoby, ktoré potom vystupujú ako spoločníci. Verejná obchodná spoločnosť sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy medzi dvoma alebo viacerými osobami a vzniká dňom zápisu do Obchodného registra. Tieto osoby následne vystupujú a podnikajú pod spoločným obchodným menom, ktoré musí obsahovať označenie Verejná obchodná spoločnosť alebo skratku v.o.s. Spoločenská zmluva by mala obsahovať obchodné meno, sídlo spoločnosti, kto sú spoločníci, ich funkcie a v čom budú podnikať.

Verejná obchodná spoločnosť

Čo sa financovania Verejnej obchodnej spoločnosti týka, výška základného imania nie je stanovená zákonom a vklad spoločníkov nie je povinný, avšak môžu sa na ňom dohodnúť. Spoločníci ručia za záväzky Verejnej obchodnej spoločnosti spoločne, nerozdielne a neobmedzene, celým svojim majetkom. Spoločnosť môžu riadiť a zastupovať navonok všetci spoločníci a pri rozhodovaní má každý jeden hlas. Zisk alebo prípadná strata sa delia medzi spoločníkov rovnakým dielom. Spoločníci musia taktiež vytvoriť rezervný fond. Zrušenie Verejnej obchodnej spoločnosti sa uskutočňuje buď prostredníctvom likvidácie alebo bez nej. Spoločnosť následne zaniká vymazaním z Obchodného registra.

V.O.S

Medzi výhody Verejnej obchodnej spoločnosti môžeme zaradiť:

  • Nie je predpísaná výška základného imania
  • Osobná zainteresovanosť spoločníkov
  • Jednoduchá organizácia a riadenie spoločnosti

Medzi nevýhody Verejnej obchodnej spoločnosti môžeme zaradiť:

  • Neobmedzené ručenie spoločnosti aj spoločníkov
  • Menšia možnosť získať úver z banky
  • Pri väčšom počte spoločníkov je nebezpečenstvo vzniku konfliktov